Обект: "Компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура на площадка РЦР в землището на с. Алеко Константиново"