Menu
Your Cart

Проектиране и изграждане на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации

Политика за поверителност

Настоящата политика за защита на личните данни определя как „Рос Комплект ООД“ използва и защитава всяка информация, която предоставяте, когато използвате този онлайн магазин.

Съгласно закона за защита на личните данни, потребителите изрично се съгласяват предоставените от тях данни к9оито са станали достояние на „Рос Комплект ООД“, да бъдат обработвани от Рос Комплект ООД при доставка на поръчани стоки или услуги, както и в помощ на служител на фирмата.

„Рос Комплект ООД“ се ангажира да гарантира защитата на поверителността Ви. В случаите, в които е необходимо да предоставите определена информация, с която можете да бъдете идентифицирани при използването на нашия онлайн магазин, можете да бъдете сигурни, че ще бъде използвана само в съответствие с тази политика за защита на личните данни.

Настоящата политика за защита на личните данни влиза в сила от 15.04.2019 год., и е съобразена с изискванията на новият европейски Регламент за защита на личните данни (EU 2016/679 – GDPR).


1. Информацията, която се събира на този сайт е с цел:

  Личните данни които се събират следват принципа на  „ограничение на целите“, и са само за конкретни, изрично указани и легитимни цели, а именно:

  • за заявяване, изменение и прекратяване на заявките за продукти и/или услуги, както и на договорите за продукти и/или услуги, включително осъществяване на гаранционно и сервизно обслужване;
  • за изготвяне на всякакви документи на физическите лицата във връзка с управлението и изпълнението на заявките за продукти и/или услуги или изпълнението на сключените договори за продукти и/или услуги (приемо-предавателни протоколи, заявка за монтаж и гаранционни карти, договори);
  • за установяване на връзка с лицето по телефон, за изпращане на кореспонденция, отнасяща се до изпълнение на заявката или договора за продукт и/или услуга;
  • за водене на счетоводна отчетност относно разплащанията с лицата ,направили заявка и/или сключили договора за услуга.(изготвяне и изпращане на сметки/фактури за продукти  и/или услуги; събиране на дължимите суми за ползваните продукти и/или услуги);


  2. Вашият профил и събирани лични данни:

  Личните данни, които „Рос Комплект ООД“ събира са предоставени от вас, чрез регистрация в профила Ви и попълване на формуляри от сайта за връзка с нас.

  „Рос Комплект ООД“ препоръчва да пазите поверителността на вашите потребителско име и парола с които се регистрирате в сайта за да бъдат избегнати злоупотреби с вашите данни.

  В случай че имате съмнения за злоупотреба с вашия профил, молим да ни уведомите.

  В регистър "Клиенти" се обработват следните категории лични данни спазвайки принципа на  „свеждане на данните до минимум“:

  • имена и ЕГН, адрес за монтаж , телефони за връзка и адрес на електронна поща;

  Предоставянето на горепосочените лични данни  от Ваша страна е изискване, необходимо за сключването на договора от разстояние между „Рос Комплект ООД“  и Вас, като клиент. Длъжни да ви предупредим, че носите наказателна отговорност за предоставяне на фалшиви данни. Също така предоставянето на неверни или непълни данни, не позволява изпълнение на направената от вас поръчка.

  Личните данни се събират за клиенти на „Рос Комплект ООД“ за които се отнасят, поддържат се в актуално състояние и  са  точни. В тази връзка „Рос Комплект ООД“ си запазва правото на изтриване на фалшиви профили и профили на некоректни клиенти.


  3. „Рос Комплект ООД“  спазва следните принципи при обработката на личните данни:


  • Законосъобразност– събирането и обработване на лични данни се осъществява единствено на законно основание, така както е определено в чл. 6, пар. 1 от Регламент 2016/679 на Съвета на ЕС и на Европейския парламент от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), наричан по-долу Регламент 2016/679.
  • Добросъвестност– личните данни могат да бъдат обработвани само за целта, с която същите са събрани.
  • Прозрачност– Вие имате право да бъдете информиран писмено или устно, според Вашето желание за това как, кога, от кого и с каква цел личните Ви данни са били обработвани, както и да Ви бъде предоставена всяка информация по смисъла на чл. 13 и чл. 14 от Регламент 679/2016 г., както и всяка комуникация по чл. 15-22 и чл. 34 от същия.
  • Ограничено събиране – включва оценка преди обработването дали и до каква степен обработката на лични данни е необходимо, за да се постигне целта, за която е предприета. Не се допуска събирането на лични данни предварително и тяхното съхраняване за потенциални бъдещи цели.
  • Заличаване– лични данни, които вече не са необходими и за които няма законово изискване да се пазят, ще бъдат изтривани.
  • Точност и актуалност на данните– Личните данни трябва да са правилни, пълни и подлежат на актуализация.
  • Поверителност и сигурност на данните–  създаване на подходящи организационни и технически мерки за предотвратяване на неоторизиран достъп, нелегална обработка или разпространение, както и случайна загуба, промяна или унищожаване.
  • Отчетност– проследимост и документиране на всяка обработка на личните данни.


  4. Срокове за изтриване на различните категории данни

  Личните данни се  съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

  Всички данни в „Клиенти“ се съхраняват за срок от 4 години след прекратяване на договора за услуга и/или гаранционен период със съответното физическо лице, спазвайки принципа на  „ограничение на съхранението”.


  5. Разкриване на лични данни
  • Данните от регистъра се обработват само от служители на „Рос Комплект ООД“, в чиято длъжностна характеристика е определено задължение за обработване на тези данни.
  • Право на достъп до регистъра имат само упълномощени лица.
  • Право на достъп до данните на клиентите на  „Рос Комплект ООД“, имат:
  • Обработващи лична данни
  • Органи на съдебната власт (съд, прокуратура, следствени органи), за в изпълнение на законоустановените им правомощия и когато е изисквано по надлежен път;
  • Държавни органи ( НАП, НОИ, полиция, КЗЛД и др.), надлежно легитимирали се със съответни документи при и по повод изпълнение на официалните им правомощия.

  Не се предоставят лични данни в други държави.


  6. Информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.
  • Ползвателите имат право на достъп до личните данни, които се отнасят за тях, като изпратят до „Рос Комплект ООД“ искане за предоставяне на достъп по електронен път. Достъп се предоставя само до данните отнасящи се за съответното физическо лице, което е изпратило искането за предоставяне на достъп.
  • Физическото лице, за което се отнасят данните има право по всяко време да изисква от „Рос Комплект ООД“  следното:
  • Потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
  • Съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни на физическото лице, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
  • Информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до физическото лице.
  • Физическото лице, чиито данни се обработват има право да изисква действията по чл. 7 безплатно, най-много веднъж на всеки 12 месецa.
  • Да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни;
  • Да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с горното изречение, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.
  • Исканията, отправени до „Рос Комплект ООД“ съгласно настоящата политика трябва да съдържат следното:

              - Име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

              - Описание на искането;

              -Предпочитана форма за предоставяне на информацията;

              -Подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

  „Рос Комплект ООД“ гарантира, че информацията ви е защитена. За да предотвратим неоторизиран достъп или оповестяване, са въведени подходящи физически, технически и организационни процедури, за да бъде защитена и осигурена информацията, която се събира онлайн.


  7. Връзка със социални мрежи и бисквитки

  Този уебсайт може да съдържа връзки към други сайтове. В случай , е последвате тези връзки, за да напуснете този сайт, трябва да имате предвид, че „Рос Комплект ООД“ няма контрол върху това. Отговорността за защитата и поверителността на каквато и да е информация, която предоставяте, докато посещавате външни сайтове е изцяло ваша. Такива връзки към сайтове не се покриват от настоящата политика за защита на личните данни. Ваше задължение е да се запознаете с декларацията за поверителност, приложима към въпросния уебсайт.


  7.1. „Бисквитки” – Общи указания

  Въз основа на член 6 ал. 1 буква е) от Регламента ние използваме на нашата уеб страница така наречените „бисквитки”. С термина „бисквитки” се визират малки файлове, които се записват върху Вашето устройство, при посещение на нашата уеб страница. „Бисквитките” не причиняват никаква вреда на вашето устройство. „Бисквитките” не съдържат вируси, троянски коне или друг спам. Използването на „бисквитки” от една страна служи вътрешен анализ предоставен от клиента, извършване на изследвания с цел подобряване съдържанието на продуктите на сайта. От друга страна ние използваме „бисквитките”, за оферти и подходящо съдържание спрямо вашите интереси. „Бисквитките” автоматично се изтриват, след като мине определено време.


  7.2. Google Analytics (Google Анализ)

  Цели на обработването на данните/правно основание:
  Ние  използваме Google Analytics (Google Анализи), уеб аналитична услуга, предоставена от Google Inc. („Google“). Google Analytics  използва бисквитки, които се запаметяват на вашия компютър. Информацията, която те събират се съхранява на сървъри в СА,а именно: тип/-версия на браузъра, използвана операционна система, Referrer URL (предишна посетена страница), Hostname на устройството (IP адрес), часово време на заявката към сървъра.

  Тези сведения се използват, за да се направи отчет за използване на нашите уебстраници, за да се състави отчет за активността на сайтовете и за да се предоставят други услуги, свързани с използването на уебсайтове и интернет. IP адреси са анонимни, така че свързването им с определен адресат е невъзможно.


  7.3. Социални мрежи

  Достъпът ви до социални мрежи като Facebook, изисква отделна регистрация и съответно приемане на общите условия на тези сайтове. В тази връзка „Рос Комплект ООД“ не носи отговорност за вашите лични данни при влизане в тези сайтове.


  Комисия за защита на личните данни

  Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2,

  тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40

  Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

  Уеб сайт: www.cpdp.bg


   


  Ние използваме бисквитки.