Какво да направим в случай, че климатика не отоплява

Какво да направим в случай, че климатика не отоплява

Какво да направим в случай, че климатика не отоплява

Вероятните причини и начините за отстраняването им са следните:

 

 Инсталацията няма достатъчно количество хладилен агент - в този режим топлообменникът на вътрешното тяло играе ролята на кондензатор, налягането на кондензация, измерено на „газовия“ сервизен кран на външното тяло, при нормално заредена система трябва да достигне определени стойности в зависимост от вида на хладилния агент, температурата на околната среда и температурата в климатизираното помещение. При намалено количество на хладалиния агент в системата налягането е понижено под 1,5 МРа (15 kgf/cm2), и климатичната система не отоплява ефективно. В този случай се препорьчва:

 • Да се изпробва системата на херметичност и да отстрани пропускът (чрез дозатягане на гайката и направа на нов конус, заваряване и други)

http://microclimat.bg/image/data/NEWS/ds-a-200%5b1%5d.jpg

 • Цялостно да се вакуумира системата. Ако има фреон в нея, да се изтегли. 

Вакуум помпа

 • Да се зареди точно определено количество хладилен агент с електронна везна или дозатор.

кантар за фреон

Важно! Не се препоръчва дозареждане на система­та с хладилен агент, като налягането се контроли­ра само по манометъра, тъй като уредът показва моментни стойности в зависимост от темпера­турата на околната среда и температурата в отопляваното помещение! Това води до грешка при зареждането - системата може да се презареди или недозареди, което е особено важно при системи с дроселиращ орган капилярни тръби. Неправилното зареждане води до неправилна експлоатация, вслед­ствие на което климатикът може да се самоизклю- чи, да работи в авариен режим или да дефектира.

Препоръка! За по-лесно зареждане с хладилен агент при ниска външна температура инсталация­та трябва да е под вакуум и се пуска да работи в режим на отопление, като се изважда от клеморе- да на външното тяло единият захранващ кабел на бобината на четирипътния соленоиден вентил, т.е. режимът се обръща на охлаждане, при който се зарежда инсталацията. Допуска се инсталацията след вакуумиране да се зарежда с течен хладилен агент (за R407C и R410A е задължително), като цялото количество фреон обикновено се поема от „вакуума“ в климатика. Ако необходимото коли­чество не е заредено, пуска се в действие компре­сорът за дозареждане и се затваря сервизният кран за течен хладилен агент, като се внимава компресорът да не работи на „мокър“ ход, което е предпоставка за хидравличен удар в цилилиндрите му. Това е недопустимо (ко­жухът на компресора при смукателния му щуцер не трябва да се заскрежава и да не се чуват неспе­цифични шумове и чукания). След зареждането на необходимото количество отново се включва со- леноидният четирипътен вентил и се отваря „теч­ния“ сервизен кран.

 • Компресорът няма дебит - не се достигат не­обходимото високо налягане и температура на хладилния агент, за да може да отоплява. Налягането при липса на дебит не над­вишава 1,0 - 1,2 МРа (10-12 kgf/cm2), като на прак­тика тръбата за горещи пари след компресора студена или леко топла. За правилна диаг­ностика е необходимо да се спази технологията.

Компресор

 • Замърсени топлообменни повърхности.

При замърсена топлообменна повърхност или филтри на вътрешното тяло (кондензатора) се влошава топлообменът между хладилния агент и въздуха в помещението (при системите „Чилър“ е замърсен топлообменният апарат „вода-фреон“ с котлен камък във водната част% вследствие на което инсталацията не отоплява. При тази ситуация се по­вишават налягането и температурата на хладил­ния агент, увеличават се „амперажът“ и консумацията на електрическа енергия и при до­стигане над определени стойности климатикът се самоизключва. Препоръчва се топлообменната повърхност и филтрите да се почистят.

При замърсена топлообменна повърхност или наличие на голямо количество скреж по външно­то тяло (изпарителя) се влошава топлообменът с околната среда, вследствие на което се намалява топлинната му мощност . Тогава е необходи­мо: да се почисти повърхността му; да се провери функцията „обезскрежаване“ дали работи; да се провери за чистотата и правилния монтаж на дре­нажния канал на външното тяло за нормалното отвеждане на водата при обезскрежаване; да се за­реди с точна доза хладилен агент.

Важно! Ако външното тяло заскрежава повече от необходимото и „трупа“ лед, това е предпос­тавка да се счупи перката на вентилатора и кли­матикът да не може да се експлоатира. Пре­поръчва се да се монтира на дъното под топлооб­менника силиконов нагревател с мощност от 50 до 100 W паралелно на четирипътния магнетвентил.

Не работи вентилаторът на:

 • Вътрешното тяло - в този случай се повиша­ва налягането на кондензация и температура­та на горещите пари над допустимите, повишава се и „амперажът“ (А), вследствие на което инста­лацията изключва. След установяване на дефекта се сменят с нови: двигателят на вентилатора; сен­зорът, електронната платка; двигателят за клапите (жалузите).

 • Външното тяло - при неработещ вентилатор се влошава топлообменът с околната среда, вслед­ствие на което се понижава налягането на изпаре­ние, налягането на кондензация и топлин­ната мощност. В този случай е възможно компресорът да се залее с течен хладилен агент и да се стигне до съответните последствия от това. Тогава се сменява: електрическият кондензатор на вентилатора (ако е дефектен); двигателят на вентилатора (ако до него достига напрежение 220 V) или електронната платка, която го командва (на вътрешното или външното тяло).
 • Четирипътният соленоиден вентил не работи. Тук са възможни три случая.
 • Вентилът не получава команда, за да обърне процеса в режим на отопление - сменява се елек­тронната платка на вътрешното (или външното) тяло в зависимост откъде се получава командата.
 • Изгоряла е бобина на вентила - има захранва­не 220 V, но вентилът не се задейства - сменява се с нова.

Забележка. В случай, че бобината не е закрепе­на здраво към тялото на вентила, тя не може да го задейства и климатикът работи в режим на ох­лаждане.

 • Блокира се вентилът в междинно положение в този случай се получава къса връзка ( между нагнетателната и смукателната компресора)

При системите „Чилър“ други вероятш ни инсталацията да не отоплява са:

 • няма дебит (поток) на вода (антифриз водната инсталация; не работи помпата за циркулация на топлоносителя; има въздух в системата, замръзнала инсталация и др.
 • Запушена „топла“ капиляра.
 • Компресорът „вдига“ високо налягане случай след стартирането му налягането повишава за около 5-10 s над 3,0 МРа (30 при което се отваря предпазният вентил за високо налягане вътре в компресора т.е. „байпасът“ между високото и ниското налягане (ротационните компресори нямат)
 • Има пречупена при монтажа газова тръба да се внимава особено при монтажа на стенните стенните клиамтици, когато тръбите на вътрешното му трябва да се огънат (не да се извият) на 90° или 180° спрямо тялото. В този случай се препоръчва да се изреже пречупеният или усукан участъй и да се замени с годна недеформирана
 • Запушена е секция на топлообменника на фешното тяло - секцията може да бъде запуше- при заваряване, с масло или замърсяване.